Obchodné podmienky - HUMÁNNY ODCHYT HOLUBOV

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky

I. Všeobecné podmienky a vymedzenie pojmov
 
a) Obchodné podmienky sú súčasťou objednávky, ktorá má charakter zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 269 a § 536 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov (ďalej len Obchodného zákonníka) uzatvorenej medzi objednávateľom a vykonávateľom (ďalej len objednávka).
b) Poskytovateľom služieb sa na účely objednávky rozumie prevádzkovateľ internetových portálov: odchytholubov.eu, odchytvtakov.sk a ornis.sk, spoločnosť ORNIS s.r.o., s miestom podnikania Vážska 3560/1, 92101 Piešťany, Slovenská Republika, IČO: 52830705 alej len poskytovateľ).
c) Objednávateľom služieb sa rozumie fyzická alebo právnická osoba podľa údajov uvedených v objednávke (ďalej len objednávateľ).
d) Zmluvné strany, poskytovateľ a objednávateľ, sa výslovne a s použitím § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich právny vzťah založený zmluvou o službách sa spravuje § 536 a § 269 Obchodného zákonníka.
 
II. Predmet zmluvy
 
a) Predmetom zmluvy o službách je poskytovanie služieb: odchyt vtáctva a manipulácia s ním podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa a za dojednanú cenu, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi podľa § 536 a § 269 Obchodného zákonníka.
b) Poskytovateľ je oprávnený poveriť vykonaním služieb v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia inú fyzickú alebo právnickú osobu. Pri vykonávaní služieb inou osobou má poskytovateľ zodpovednosť, akoby službu vykonával sám. Použitie inej osoby na vykonanie služieb nezbavuje poskytovateľa priamej zodpovednosti voči objednávateľovi podľa § 538 Obchodného zákonníka.
c) Odchyt vtáctva podľa písmena a) a b) článku II. vykoná len osoba s oprávnením k odchytu, manipulácii a transportu voľne žijúceho a domáceho vtáctva. Služba sa vykoná pri dodržaní všetkých etických a legislatívnych požiadaviek na ochranu voľne žijúceho a domáceho vtáctva a v súlade s podmienkami orgánu ochrany prírody, ktorý poskytovateľovi udelil výnimku z ochrany podľa osobitných predpisov.
 
III. Uzavretie zmluvy
 
a) Objednávateľ odoslaním objednávky a súhlasom s týmito podmienkami a poskytovateľ akceptovaním objednávky uzavrú zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej podmienky je možné meniť a rušiť výlučne len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
b) Objednávka je platná dňom jej doručenia na e-mail alebo adresu poskytovateľa a len ak obsahuje rozsah alebo časové vymedzenie prác, počet jedincov vtáctva, ktoré objednávateľ má záujem chytiť ako aj dôvod pre odchyt. Objednávka má podobu elektronickej objednávky vyplnenej objednávateľom na jednom z portálov poskytovateľa podľa odstavca b) článku I alebo písomnú formu podpísanú objednávateľom.   Potvrdenie objednávky vykoná poskytovateľ elektronickou poštou, ak objednávateľ nepožaduje inak.
 
c) Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a to bez udania dôvodu do 7 dní odo dňa jej doručená podľa odstavca b) tohto článku.
 
IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
 
a) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi služby všetky požadované informácie a podklady potrebné k plneniu predmetu zmluvy podľa bodu II. obchodných podmienok.
b) Objednávateľ sa ďalej zaväzuje uhradiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za vykonané služby podľa článku VI.
c) Poskytovateľ je povinný vykonať služby s odbornou starostlivosťou, na vlastné náklady a v dojednanom čase s prihliadnutím na ich povahu a rozsah.
 
V. Reklamácia služieb
 
a) Objednávateľ je oprávnený reklamovať nedostatočne vykonanú službu u poskytovateľa, a to písomne maximálne do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia poskytovania služby.
b) Poskytovateľ má právo reklamáciu odmietnuť, a to v prípade, že objednávateľom reklamovaný nedostatok je neopodstatnený alebo nepreukázateľný.
c) Poskytovateľ nenesie právnu zodpovednosť za prípadné ujmy a škody spôsobené počas vykonávania služby, obmedzením prevádzky priestoru v dôsledku výskytu vtákov (napr. z hygienických dôvodov), ani za návrat odchytených jedincov do priestoru (prípadne do exteriéru) v dobe po vykonaní služby, ani za prípadný úhyn vtáctva zistený po vykonaní služby. Toto riziko je však poskytovateľ povinný minimalizovať dôsledným prevedením služby v súčinnosti s objednávateľom.
d) Za dôsledné prevedenie služby podľa odstavca f) článku V sa rozumie predovšetkým dodržiavanie príslušných právnych predpisov upravujúcich držanie a nakladanie s chránenými živočíchmi, predpisov o bezpečnosti práce a vypustenie odchytených jedincov vtákov vo vzdialenosti minimálne 15 km od miesta odchytu. Za dôsledné prevedenie služby sa považuje aj dodržanie metodických postupov služby a výber tých najvhodnejších a najefektívnejších metód a dostupných legálne užívateľných zariadení na odchyt vtáctva. Pri odchyte vtáctva sa za najvhodnejšie zariadenia považujú predovšetkým ornitologické nárazové siete uchytené na tyčiach, teleskopických tyčiach alebo lanách (šnúrach) a prehrávač hlasových prejavov na prilákanie odchytávaných jedincov vtákov, v prípade holubov odchytové klietky.
e) Za súčinnosť podľa odstavca f) článku V sa považuje aktívna spolupráca objednávateľa a poskytnutie technickej a personálnej podpory, umožnenie prístupu do všetkých priestorov, ako aj dodržiavanie pokynov poskytovateľa neobmedzujúcich bežnú prevádzku výrobného, obchodného alebo skladového priestoru.
f)  Po obdržaní reklamácie opodstatnených alebo preukázateľných nedostatkov sa poskytovateľ zaväzuje v lehote dojednanej s objednávateľom reklamované tieto nedostatky odstrániť.
 
VI. Cena diela a služieb a platobné podmienky
  
a) Poskytovateľ si vyhradzuje právo dojednávať cenu objednaných služieb s objednávateľom individuálne, pričom cenu za realizáciu služieb objednávateľovi oznámi v dostatočnom predstihu, najneskôr deň pred začatím realizácie služby.
b) Poskytovateľ nie je povinný zverejňovať objednávateľovi faktory, na ktoré bolo prihliadané pri konkrétnom zostavovaní ceny za objednané služby.
c) Konečná cena nie je stanovená, dojednaná cena sa môže od konečnej, účtovanej, ceny líšiť v závislosti od dodatočných nákladov či predĺženia doby realizácie služby. Prípustné navýšenie ceny je najviac 50 % z  dojednanej ceny, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
d) Ak poskytovateľ nestanoví inak, cenu za služby uhrádza objednávateľ výhradne bankovým prevodom alebo vkladom na číslo účtu SK2909000000005166722620, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
e) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu vykonaných služieb poskytovateľovi najneskôr do 14 dní od dňa vystavenia faktúry objednávateľovi, resp. od odovzdania služieb alebo ukončenia poskytovania služby, alebo od poskytnutia služby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Za deň úhrady sa pritom považuje deň, kedy objednávateľ previedol peniaze na účet.
f) V prípade, že objednávateľ neuhradí cenu diela poskytovateľovi v lehote podľa odstavca f) tohto článku, poskytovateľ je oprávnený podniknúť všetky zákonom dostupné prostriedky na vymoženie svojej nesplatenej pohľadávky.
g) V prípade omeškania platby podľa odstavcov e) a  f) objednávateľ služby uhradí poskytovateľovi za každý deň omeškania sankciu 1 % z ceny stanovenej podľa tohto článku.  
 
VII. Osobitné podmienky a záverečné ustanovenia
 
a) Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje objednávateľa nebudú poskytnuté tretej osobe a budú používané výhradne len pre účtovné potreby poskytovateľa.
b) Všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej či technickej povahy súvisiace s podnikateľskou činnosťou poskytovateľa aj objednávateľa sú považované za obchodné tajomstvo a obe strany sú o nich povinné zachovávať mlčanlivosť.
c) Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákona.
d) Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1. 2020.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky